Privacyverklaring

Privacyverklaring 

Bij Woonze verwerken wij gegevens (na akkoord ingeval van marketing cookies) van onze websitebezoekers en klanten. Dit doen wij om te meten of de website adequaat werkt en daarbij een optimale dienstverlening te kunnen bieden aan onze klanten en websitebezoekers. Bij Woonze nemen wij alle benodigde maatregelen om de gegevens op een veilige en zorgvuldige wijze te verwerken. Wij begrijpen dat je hier graag meer over wilt weten. In deze privacyverklaring vind je informatie met betrekking tot de gegevens die Woonze verwerkt en hoe wij met deze gegevens omgaan.

Bij de Autoriteit Financiële Markten staat Woonze geregistreerd onder nummer 12048683. Bij de Kamer van Koophandel staat Woonze ingeschreven onder nummer 84545275.

Contactgegevens:
Woonze B.V.
Stationsplein 93
5211 BM ’s-Hertogenbosch
info@woonze.nl
Tel: 088-9666933

www.woonze.nl en www.woon-ze.nl

Joep van Hees is de Functionaris Gegevensbescherming van Woonze B.V. Hij is te bereiken via joep@woonze.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

15 april 2022

Nieuwe ontwikkelingen zoals een wetswijziging kunnen impact hebben op deze privacyverklaring. Ingeval er sprake is van een nieuwe ontwikkeling die een van de in deze verklaring opgenomen onderwerpen raakt, zal de privacyverklaring met de betreffende ontwikkeling mee veranderen. De meest actuele versie van de privacyverklaring zal altijd op onze website staan. Wij raden daarom aan deze privacyverklaring met enige regelmaat te controleren, zodat je op de hoogte blijft van eventuele aanpassingen.

Wat zijn persoonsgegevens 

Persoonsgegevens zijn gegevens die directe informatie geven over een natuurlijk persoon, of naar een natuurlijk persoon te herleiden zijn (dus indirect informatie geven). Dit is bijvoorbeeld jouw naam en adresgegevens. Als jij jouw persoonsgegevens met ons deelt, ga je ermee akkoord dat deze gegevens in onze database worden opgeslagen. Hieronder lees je van welke gegevens Woonze gebruik maakt.

Persoonsgegevens website bezoekers 

Indien je een bezoeker bent van de website van Woonze, worden gegevens verwerkt in het kader van communicatie, marketing, klanttevredenheid, werving en selectie en analyse van je surfgedrag. Het betreft de volgende gegevens:

 • IP-adres
 • Internetbrowser, besturingssysteem en apparaat type
 • Gegevens met betrekking tot je activiteiten op onze website, zoals bijvoorbeeld de pagina’s die je hebt bezocht, de links waarop je hebt geklikt en hoe je op onze website terecht ben gekomen
 • Overige gegevens die je zelf verstrekt aan Woonze, door bijvoorbeeld de rekentool te gebruiken, via correspondentie, telefoon, e-mail of chat

Persoonsgegevens klanten

Woonze vraagt enkel de persoonsgegevens die nodig zijn ten behoeve van een optimale dienstverlening. Zo vragen wij in ons contactformulier op de website jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze informatie hebben wij nodig om op jouw verzoek contact op te nemen.

Verder kan Woonze persoonsgegevens verwerken omdat je gebruikmaakt van de diensten van Woonze (bijvoorbeeld voor een oriëntatiegesprek of advies over je hypotheek). Ook in dit kader geldt dat wij enkel de persoonsgegevens die benodigd zijn voor het leveren van een volwaardige dienstverlening, verwerken. Wanneer je bepaalde informatie niet aan ons wilt verstrekken of bepaalt dat de informatie door ons beperkt gebruikt mag worden, kan het zijn dat wij geen compleet beeld aan jou kunnen verstrekken en dus geen optimale dienstverlening kunnen leveren.

Wij hebben hieronder uiteengezet welke persoonsgegevens verwerkt kunnen worden door Woonze, hetgeen natuurlijk afhankelijk is van de betreffende vraag of situatie.

 • Voornaam en voorletters
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat
 • BSN
 • Kopie identiteitsbewijs of paspoort
 • IBAN-nummer
 • Adres en woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Beroep of onderneming
 • Gezinssamenstelling
 • Contractgegevens
 • Pensioengegevens, indien van toepassing
 • BKR-registraties, indien van toepassing
 • Gegevens van je huidige hypotheek en woning, indien van toepassing
 • De verwachting van je financiële situatie in de toekomst
 • IP-adres
 • Internetbrowser, besturingssysteem en apparaat type
 • Je gegevens over je activiteiten op de website, denk hierbij aan bezochte pagina’s, de links waarop je hebt geklikt en hoe je op onze website bent binnengekomen
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een rekentool te gebruiken, of via correspondentie, telefoon, e-mail of chat
 • De persoonsgegevens van je partner (gelijk aan zoals hierboven beschreven), indien van toepassing

Persoonsgegevens indien werkzaam bij of voor Woonze

Indien je werkzaam bent bij of voor Woonze, worden gegevens verwerkt in het kader van identificatie, betaling en communicatie. Het betreft de volgende gegevens:

 • Voornaam en voorletters
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Burgerlijke staat
 • BSN
 • Kopie identiteitsbewijs
 • IBAN-nummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Zoals hierboven uiteengezet is verwerkt Woonze aldus ook gevoelige persoonsgegevens, zoals het BSN en financiële gegevens. Als er geen noodzaak is om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verwerken dan vragen wij je ook niet om deze te verstrekken. Verder is het op geen enkele wijze de bedoeling om gegevens te verzamelen van minderjarige websitebezoekers, ook niet als zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen helaas niet controleren of een websitebezoeker minderjarig is en daarom verzoeken wij ouders en voogden om te voorkomen dat gegevens van minderjarigen door Woonze worden verwerkt.

Mocht je ondanks bovenstaande uiteenzetting van mening zijn dat Woonze onrechtmatig bijzondere of gevoelige gegevens heeft verwerkt, dan verzoeken wij je om contact op te nemen via info@woonze.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact opnemen.

Doel persoonsgegevens 

Woonze verwerkt enkel ten behoeve van de doelen die hieronder uiteengezet zijn jouw gegevens.

Adviseren en bemiddelen

Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen in onze database en gebruikt voor een passend advies en bemiddeling met betrekking tot betaalrekeningen, hypothecair krediet, verzekeringen, spaarrekeningen en/of het adviseren en doorgeven van orders in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen. De gegevens zijn bijvoorbeeld benodigd bij het uitvoeren van de overeenkomst, het versturen van een factuur of om contact met jou op te nemen naar aanleiding van het ingevulde contactformulier op de website.

 • Klantbeheer

Woonze neemt haar zorgplicht erg serieus. Omdat er gedurende de looptijd van jouw hypotheek of verzekering veranderingen in de wetgeving of markt kunnen plaatsvinden, is het belangrijk dat wij hiervoor contact met jou kunnen opnemen. Verder kan het ook voorkomen dat er iets wijzigt in jouw persoonlijke situatie, waarvoor het natuurlijk ook wenselijk is dat wij het contact onderhouden. Zo kunnen wij jou optimaal van dienst zijn.

 • Verbetering van producten en diensten

De bij Woonze opgeslagen gegevens worden gebruikt om onze producten en diensten te verbeteren en om oorzaken van eventuele fouten te achterhalen. Zo worden er bijvoorbeeld analyses uitgevoerd voor statistische en wetenschappelijke doeleinden. Tevens voert Woonze kwaliteitscontroles uit op de klantdossiers om te toetsen of de klant op de juiste manier is geholpen. Verder worden jouw persoonsgegevens gebruikt om eventuele klachten over de dienstverlening te kunnen oppakken, afhandelen en ten behoeve van trainingsdoeleinden van de medewerkers.

 • Promotie- en marketingdoeleinden

Woonze gebruikt de verkregen persoonsgegevens tevens voor promotie- en marketingdoeleinden. Zo proberen wij nauwkeurig op jouw persoonlijke situatie, gericht met jou te communiceren. Hieronder vallen activiteiten zoals telemarketing, e-mailmarketing, remarketing of direct mail. Dit gebeurt op basis van jouw gegevens in onze database, je bezoek aan onze website en verschillende openbare bronnen. Middels deze activiteiten proberen wij jou te informeren over de ontwikkelingen in de markt, binnen Woonze en jouw mogelijkheden.

 • Nakoming wet- en regelgeving

Om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, dient Woonze bepaalde persoonsgegevens te bewaren. Zo dienen wij bijvoorbeeld in overeenstemming met de Wft bepaalde persoonsgegevens te bewaren om de zorgplicht na te leven.

 • Voorkomen en bestrijden van financiële criminaliteit

Woonze legt persoonsgegevens vast ter voorkoming en bestrijding van financiële criminaliteit en tevens in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Geautomatiseerde besluitvorming

Woonze maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaar- en verwerkingstermijn

Woonze bewaart jouw persoonsgegevens enkel zolang dit op basis van de wet vereist is en zolang als we ze mogen bewaren voor vorderingen (zolang de vordering niet verjaard is) waartegen we ons moeten kunnen verweren. Woonze bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het corresponderende doel. De bewaartermijn kan aldus per doel verschillen.

Zodra de betreffende termijn is verstreken, verwijderen wij je persoonsgegevens of worden deze geanonimiseerd. Anonimiseren betekent dat je persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken, zodat niemand nog kan nagaan dat het over jou gaat.

Beveiliging gegevens 

De bescherming jouw persoonsgegevens is voor Woonze van uiterst belang en wij nemen dit dan ook erg serieus. Woonze neemt alle passende maatregelen vanuit technisch en organisatorisch oogpunt om jouw persoonsgegevens te beschermen. Dit betekent onder andere dat onze website en IT-systemen goed zijn beveiligd en onze medewerkers duidelijke instructies hebben over hoe zij om moeten gaan met jouw gegevens.

Mocht je toch een (beveiliging)-probleem ondervinden, dan verzoeken wij je dit middels het Responsible Disclosure beleid veilig aan ons te melden.

Verstrekking aan derden en verkrijging van derden

Woonze deelt jouw persoonsgegevens enkel met derden indien dit vereist is voor het uitvoeren van de overeenkomst en ten behoeve van het advies, bijvoorbeeld aan de hypotheekverstrekker of verzekeringsmaatschappij, of indien dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting. In voorgaande situatie(s), sluiten wij met de derde partij een verwerkersovereenkomst. Zo blijven wij ervoor zorgdragen dat je persoonsgegevens altijd op tenminste hetzelfde niveau worden beveiligd en de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens is gewaarborgd. Desondanks blijft Woonze verantwoordelijk voor deze verwerkingen en nemen wij alle benodigde maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongewenste handelingen.

Het kan voorkomen dat je persoonsgegevens ook met derden worden gedeeld die niet noodzakelijkerwijs onderdeel uitmaken van onze dienstverlening. Dat zullen we alleen doen nadat we hiervoor van jou uitdrukkelijk toestemming hebben gekregen.

Woonze deelt en verwerkt je persoonsgegevens in principe binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Indien het echter toch noodzakelijk is dat gegevens daarbuiten worden verwerkt, neemt Woonze de passende waarborgen, welke voldoen aan de gestelde eisen van de AVG. Zo krijgen de gegevens dezelfde waarborging als binnen de EER.

Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met het contactcenter of het client officer team van Woonze kunnen worden opgenomen voor trainings- en coaching doeleinden. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

Jouw rechten

Indien je graag je persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren, het gebruik ervan laten beperken of verwijderen, kan je het verzoek sturen naar info@woonze.nl. In bepaalde gevallen staat de wet het echter niet toe persoonsgegevens te verwijderen.

Ter bescherming van de persoonsgegevens willen wij weten of het verzoek echt van jou afkomstig is.
Graag ontvangen wij daarom bij het verzoek een kopie van je identiteitsbewijs, maar uiteraard zonder de bijzondere persoonsgegevens die daar op staan. Daarvoor is het van belang dat je in het kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart hebt gemaakt. Hiermee waarborg je de bescherming van jouw persoonsgegevens. Vervolgens zullen wij zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren.

Klacht indienen

Mocht je niet tevreden zijn met onze reactie, of ben je van mening dat Woonze jouw persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt, dan kan je natuurlijk bezwaar maken (info@woonze.nl). Ingeval je het vervolgens niet eens bent met onze respons, kan je dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vind je op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl