Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Woonze B.V.

 Artikel 1 Algemeen 

 • Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschap Woonze gevestigd te ‘s-Hertogenbosch aan het Stationsplein 93, 5211 BM hierna te noemen: ‘’Woonze’’, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van Woonze en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor Woonze werkzaam zijn.
 • De wederpartij van Woonze is degene aan wie Woonze enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit betreft een niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelende persoon, die alleen of gezamenlijk met een derde een Opdracht verleend aan Woonze en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de ‘’Klant’’.
 • Onder Woonze wordt verstaan de onderneming, opdrachtnemer van Klant, die wordt gedreven door Woonze.
 • Onder Opdracht c.q. Overeenkomst wordt verstaan de mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst van opdracht, waarbij de Klant aan Woonze als opdrachtnemer de opdracht geeft tot Dienstverlening. Alle opdrachten komen uitsluitend tot stand met Woonze en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Klant is dat de Opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
 • Onder Dienstverlening wordt verstaan alle werkzaamheden die Woonze ten behoeve en in opdracht van de Klant verricht op het gebied van financieel advies en bemiddeling, inzake de (mogelijke) levering van financiële producten en/of diensten door een financiële instelling anders dan Woonze aan de Klant.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

 • Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Woonze en Klant, behoudens afwijkingen van deze voorwaarden welke door Woonze uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
 • De gedrags- en beroepsregels voor Woonze maken deel uit van de Overeenkomst tussen Woonze en Klant. Klant verklaart de daaruit voor Woonze voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.
 • Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst gesloten tussen Woonze en Klant nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de Overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
 • Eventuele inkoopvoorwaarden en/of andere (algemene) voorwaarden van Klant blijven buiten toepassing.

 

Artikel 3 Uitvoering van de werkzaamheden

 • Woonze bepaalt de vorm en wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd.
 • Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Woonze een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Woonze is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
 • Woonze zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Woonze kan daarbij niet instaan voor het bereiken van enige resultaat.
 • Woonze is niet verantwoordelijk voor het bewaken van termijnen in overeenkomsten waarbij de Klant zelf partij is.
 • De door Woonze gepresenteerde maar door financiële instellingen gedane aanbiedingen en offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende financiële instelling.
 • Aan door Woonze voor de Klant gemaakte berekeningen kan de Klant geen rechten ontlenen. Het betreft onder andere berekeningen met betrekking tot boeterentes, de kosten van een financieel product, de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten, eventuele fiscale gevolgen en de gevolgen van het zich voordoen van omstandigheden zoals arbeidsongeschiktheid of overlijden. De berekeningen zijn voorlopig en indicatief en kunnen tussentijds wijzigingen. Berekeningen zijn bovendien geen aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek en kunnen dan ook niet als zodanig door de Klant worden geaccepteerd.
 • Door Woonze verstrekte adviezen zijn slechts momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving.

 

Artikel 4 Communicatie

 • Totdat Klant een adreswijziging aan Woonze heeft bekendgemaakt, mag Woonze erop vertrouwen dat Klant bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de Opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.
 • In het geval Klant enig digitaal bericht aan Woonze heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht Woonze heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

 

Artikel 5 Inschakeling derden

 • Het is Woonze toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht indien nodig gebruik te maken van deskundige derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten, worden rechtstreeks in rekening gebracht bij de Klant. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: taxatiekosten, makelaarskosten, kosten van een bouwkundige keuring, kosten in verband met de Nationale Hypotheek Garantie en notariskosten. Inschakeling van derden geschiedt na overleg en goedkeuring door de Klant.
 • Voor zover Woonze bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht gebruik zal maken van derden afkomstige adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten, etc., zal zij bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met Klanten bij de selectie van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

 

Woonze is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze derden.

 

Artikel 6 Verplichtingen Klant

 • De Klant zal steeds tijdig alle relevante informatie en documenten verstrekken die Woonze of een financiële instelling nodig heeft voor een correcte uitvoering van de werkzaamheden.
 • De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Woonze verstrekte gegevens of informatie.
 • De Klant is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Woonze verschafte informatie.
 • Indien voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van Woonze zijn gesteld, of indien Klant op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Woonze bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 • Indien Woonze, bij de uitvoering van de werkzaamheden, een voor de Klant (redelijkerwijs) kenbare vergissing maakt, is deze gehouden Woonze daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de vergissing ontdekt. Indien de Klant de vergissing, die hij heeft ontdekt of redelijkerwijs had dienen te ontdekken, nalaat bij Woonze te melden, is Woonze voor de schade niet aansprakelijk.
 • De Klant dient Woonze over eventueel relevante wijzigingen, die zich op enig moment in zijn persoonlijke situatie voor doen en waarvan hij redelijkerwijs kan weten dat deze van invloed zijn op het advies, in te lichten.
 • Woonze kan enkel aan de op haar rustende zorgplicht voldoen en haar werkzaamheden naar behoren uitvoeren indien de Klant het bepaalde op dit artikel stipt naleeft.

 

Artikel 7 Vergoeding

 • Voor de dienstverlening is de Klant aan Woonze een aanbetaling en vergoeding verschuldigd overeenkomstig de bij Woonze gebruikelijke tarieven en berekeningsmethodieken, zoals aan de Klant nader bekend zijn of zullen worden gemaakt. De vergoeding kan geheel of gedeeltelijk deel uitmaken van een door een financiële instelling, anders dan Woonze in rekening te brengen bedrag. Het is mogelijk dat de Klant besluit om een Opdracht tussentijds op te zeggen. In dat geval is de Klant Woonze een vergoeding verschuldigd op basis van verrichte werkzaamheden.
 • Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de Klant doorberekend.
 • Woonze is gerechtigd haar tarieven tussentijds te wijzigen.
 • Facturen van Woonze dienen, rechtstreeks dan wel via tussenkomst van een door de Klant aangewezen notaris, door de Klant te worden betaald binnen de in de factuur genoemde betalingstermijn op de door Woonze voorgeschreven wijze.
 • Indien een factuur, ondanks een betalingsherinnering, niet wordt voldaan, is de Klant over het openstaande bedrag, wettelijke rente verschuldigd alsmede buitengerechtelijke incassokosten.
 • Klant is zich ervan bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem door of namens de financiële instelling in rekening gebrachte premies en/of rente tot gevolg kan hebben dat de door hem afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico alsmede kunnen leiden tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop de afgesloten hypotheek betrekking heeft. Woonze is niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade zijdens Klant of derden.
 • Verrekening door de Klant van een door Woonze in rekening gebrachte vergoeding met een door de Klant gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Klant in verband met een door hem ingestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Woonze uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
 • Door de Klant gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare bedragen die het langst open staan.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van Woonze alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Woonze bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Woonze wordt uitgekeerd, inclusief het door Woonze te dragen eigen risico.
  • In het geval de bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een specifiek geval geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid van Woonze alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Woonze bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het bedrag dat Woonze op grond van artikel 7 heeft ontvangen of nog zou ontvangen ter zake van de door Woonze verrichte werkzaamheden waarop de schade veroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of verband houdt.
  • Woonze is jegens de Klant in alle gevallen uitsluitend aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de Opdracht door de Klant mocht worden vertrouwd. Woonze is echter nimmer aansprakelijk voor:
 1. Bij de Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige informatie van de Klant aan Woonze of anderszins het gevolg is van het handelen of nalaten van de Klant;
 2. Bij de Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Woonze ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Woonze daaronder niet begrepen);
 3. Welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Woonze gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij en voor zover de leverancier van die computerprogrammatuur aansprakelijkheid jegens Woonze heeft aanvaard en de schade aan haar vergoed;
 4. Indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of teleurgestelde verwachtingen;
 5. Bij de Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen door de Klant aan verplichtingen die hem zijn opgelegd door de financiële instelling waar het financiële product, door tussenkomst van Woonze, is aangevraagd of afgesloten;
 6. Bij de Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van het handelen of nalaten van een financiële instelling waar met tussenkomst van Woonze, een financieel product is aangevraagd of afgesloten voor de Klant;
 7. Bij de Klant of derden ontstane schade als gevolg van het verlopen van termijnen opgenomen in overeenkomsten waarbij de Klant partij is.
 • De op de website (woonze.nl/www.woon-ze.nl) weergegeven informatie wordt door Woonze met zorg samengesteld, maar voor de juistheid of volledigheid kan Woonze niet instaan. De op deze website weergegeven informatie is uitsluitend ter indicatie en kan door Woonze zonder voorafgaande aankondiging op ieder moment worden gewijzigd. Woonze aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop weergegeven informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Aan de op deze website weergegeven gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Woonze kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
 • Woonze stelt de Klant op deze website in de gelegenheid om diverse berekeningen uit te voeren. Deze berekeningen worden uitgevoerd op basis van algemene uitgangspunten en door de Klant ingevoerde gegevens en kunnen afwijken van de voor de Klant geldende omstandigheden. De uitkomsten van de berekeningen zijn uitsluitend ter indicatie en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend. Woonze aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan.
 • Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Woonze voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar (feitelijk) leidinggevenden.

 

Alle aanspraken tot vergoeding van schade vervallen na verloop van één jaar na het moment waarop de fout die aan de vordering ten grondslag wordt gelegd, werd ontdekt of redelijkerwijs had moeten worden ontdekt.

 

Artikel 9 Verwerking gegevens 

 • Woonze zal de door of namens de Klant verschafte gegevens in informatie behandelen conform het gestelde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • De door de Klant aan Woonze verstrekte gegevens en informatie zullen door Woonze niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de Klant te verzenden correspondentie, mailingen etc., behoudens voor zover Woonze op grond van wet of openbare orde verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken of wanneer Woonze voor zichzelf optreedt in een (gerechtelijke) procedure.
 • Behoudens de uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van Woonze is het de Klant niet toegestaan de inhoud van advies en/of andere (schriftelijke) uitlatingen van Woonze openbaar te maken dan wel anderszins aan derden ter beschikking te stellen behoudens voor zover dit geschiedt ter inwinning van een deskundig en onafhankelijk oordeel over de werkzaamheden van Woonze naar aanleiding van een tussen de Klant en Woonze gerezen geschil.
 • Indien de Klant bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist en dergelijke van Woonze, zal Woonze de betreffende gegevens op eerste schriftelijke verzoek van de Klant uit het betreffende bestand verwijderen. Een en ander laat onverlet de informatievoorziening waartoe Woonze wettelijk verplicht is; bijv. naar aanleiding van wezenlijke wijzigingen in de kenmerken van de ten behoeve van de Klant afgesloten financiële producten.

 

Artikel 10 Klachten

10.1.Klachten met betrekking tot door Woonze verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 30 dagen nadat Klant de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van Woonze, te worden ingediend bij Woonze. Een klacht schort de betalingsverplichtingen van de Klant niet op, behalve als Woonze aan de Klant te kennen heeft gegeven dat hij de klacht gegrond acht.

10.2.Ingeval van een terecht uitgebrachte klacht heeft Woonze de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen een restitutie van een door de Klant reeds betaalde vergoeding naar evenredigheid.

10.3.Klachten met betrekking tot de Dienstverlening van Woonze dienen per e-mail of telefonisch aan Woonze kenbaar te worden gemaakt. Woonze zal de betreffende klacht met gebruik van de bij haar geldende klachtenregeling behandelen. Het staat de Klant vrij de klacht voor te leggen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).

 

Artikel 11 Vervaltermijn 

Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de klant uit welken hoofden ook jegens Woonze in verband met het verrichten van werkzaamheden door Woonze in ieder geval na één jaar na het moment waarop de Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

 

Artikel 12 Externe kosten

Door derde(n) gemaakte kosten voor bijvoorbeeld taxatie of het stellen van een bankgarantie zullen door de derde(n) rechtstreeks bij de Klant in rekening worden gebracht. Deze kosten maken geen deel uit van de feevergoeding die Woonze bij de Klant in rekening brengt.

 

Artikel 13 Overmacht

Woonze is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Woonze redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Woonze ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de verplichtingen bestaande omstandigheden.

 

Artikel 14 Rechtskeuze

Op alle vorderingen is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Woonze en haar contractspartij. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.

 

Artikel 15 Afwijkende afspraken

Ingeval de inhoud van schriftelijk tussen Woonze en de Klant gemaakte afspraken afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

 

Artikel 16 Slotbepalingen

16.1. Woonze is bevoegd in de Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigingen aan te brengen welke voor de Klant na de bij de bekendmaking van de wijziging vermelde termijn van kracht worden. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden kunnen worden bekendgemaakt op of via de factuur.

16.2. 14 (veertien) dagen na bekendmaking ervan treden wijzigingen van de Algemene Voorwaarden in werking tenzij een andere termijn wordt aangegeven.

16.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van Woonze (www.woonze.nl/www.woon-ze.nl). Zij worden tevens op verzoek kosteloos toegezonden door Woonze.

16.4. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst bij gerechtelijke uitspraak of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst gestalte zal worden gegeven.

16.5. De Klant dient ingeval van een (mogelijk) faillissement, surseance van betaling of schuldsaneringsregeling Woonze hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.